VÒNG LOẠI TRƯỜNG | Giải Nhất: MTA Race 4 Fun - Học viện Kỹ thuật quân sự