VÒNG LOẠI TRƯỜNG | Giải Nhất: CyberSpace - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông