Gần 800 sinh viên đăng ký tham gia lập trình xe tự hành