Gần 800 sinh viên bắt đầu chinh phục công nghệ xe tự hành