Giới trẻ hào hứng đăng ký thi lập trình xe tự hành