9X tài năng làm phần mềm giúp người dùng chỉ cần ‘nhắm mắt lại và đi’